>

HAIM

DORYA by Haim 

Launching June 2018

BROWSE 

LIGHTING

>

HL01351
HL01351

H 34 x W 20 cm

HL00073
HL00073

H 27 x W 31 cm

HL00017
HL00017

H 61 x W 30 cm

HL00012
HL00012

Available in S & L

HL00014
HL00014

Available in S & L

HL00013
HL00013

Available in S & L

Cocoon
Cocoon

Available in S, M, L & XL

MA00435
MA00435

H 85 x W 62 x L 72 cm

MA00450
MA00450

H 43 x W 29 cm

HL00068
HL00068

H 38 cm

HL00071
HL00071

H 36 cm

HL00069
HL00069

H 44 x W 28 cm

HL00064
HL00064

H 35 x W 15 cm

HL00030
HL00030

H 34 x W 15 cm

HL00038
HL00038

H 38 x W 15 cm

HL00037
HL00037

H 38 x W 15 cm

HL00031
HL00031

H 32 x W 14 cm

HL00034
HL00034

H 32 x W 14 cm